Internat

Komunikaty

ZAKWATEROWANIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na dzień 28.08.2020 informuję, że kwaterowanie w Internacie  rozpoczynamy 31 sierpnia br. (poniedziałek) od godz. 15:00. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w tym miejscu.

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI
 • MASECZKI OCHRONNE LUB PRZYŁBICĘ
 • RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE
 • ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

UWAGA:

 1. DO INTERNATU PRZYJMOWANI BĘDĄ TYLKO ZDROWI WYCHOWANKOWIE, BEZ OBJAWÓW INFEKCJI ! Wychowanek ma obowiązek poddać się sprawdzeniu temperatury ciała.
 2. PRZY KWATEROWANIU PROSIMY O ZACHOWANIE MIĘDZY SOBĄ BEZPIECZNEJ 2 m ODLEGŁOŚCI
 3. DO INTERNATU Z WYCHOWANKAMI WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA TOWARZYSZĄCA, PO ZDEZYNFEKOWANIU RĄK, W MASECZCE OCHRONNEJ (PRZYŁBICY)
 4. Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego. NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu Danuta Chęcińska

ORGANIZACJA PRACY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W OKRESIE PANDEMII

Opracowano wewnętrzne procedury postępowania w razie zagrożenia, uwzględniające zalecenia wskazane w wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa i poinformowano o nim wychowanków przed ich przyjazdem. ( Całość procedur zamieszczono na naszej stronie internetowej w zakładce internat – komunikaty). Procedury te zostały także umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz przekazane do wiadomości wychowankom i ich rodzicom podczas kwaterowania.

Zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.                                                                                                      

W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Szczególną uwagę będziemy zwracać na monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, i powierzchni płaskich, w tym blatów w Sali TV i w aneksach kuchennych.

Przy wejściu do internatu pracownik i wychowanek zobowiązani są zakładać maseczki ochronne, a także zdezynfekować ręce – zapewniono dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcje ich użycia. Wychowanek ma obowiązek poddać się sprawdzeniu temperatury ciała na polecenie wychowawcy dyżurnego.

Wychowankowie internatu podczas pobytu w internacie mają obowiązek zachować:

 • bezpieczną odległość od innych osób
 • czystość sanitarną w użytkowanych pomieszczeniach
 • często myć ręce ciepłą wodą z mydłem
 • wietrzyć pomieszczenie mieszkalne
 • przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich
 • nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

Wychowankowie zobowiązani są do posiadania indywidualnych środków dezynfekujących ręce i powierzchnie płaskie, do używania ich w pokojach mieszkalnych.

Osoby z zewnątrz mogą wejść do internaty tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą uprawnionego pracownika internatu i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, m.in.:

 • muszą to być osoby zdrowe – na polecenie wychowawcy zobowiązane są podać się sprawdzeniu temperatury ciała
 • zobowiązane są osłaniać usta i nos
 • zakładać rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce
 • przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.

Zapewniamy sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanków. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Internat posiada izolatkę wyposażoną w niezbędne środki higieniczne i środki ochrony osobistej.

W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek będzie natychmiast odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów oraz umożliwimy skorzystanie z teleporady medycznej.

W przestrzeniach wspólnych należy zachować  podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny:

 • noszenie maseczek ochronnych
 • częste mycie i dezynfekowanie rąk
 • każdorazowo przed skorzystaniem z toalety należy zdezynfekować klamki kabiny i deski klozetowe przy użyciu udostępnionych środków i wg. zamieszczonej przy nich instrukcji
 • dezynfekowanie blatów w aneksach kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach nauki własnej).
 • dezynfekowanie balustrad, włączników/wyłączników światła, zewnętrznych klamek drzwi będzie przeprowadzane kilka razy dziennie przez wyznaczonych pracowników internatu.    

NIE PRZESTRZEGANIE  WYMOGÓW  SANITARNYCH  BĘDZIE  KARANE ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  INTERNATU  (Art.19  § 1 – 8)  DO  WYDALENIA  Z  INTERNATU  WŁĄCZNIE.

UWAGA:

Korzystanie ze stołówki objęte jest odrębnym regulaminem umieszczonym w widocznym miejscy przed wejściem do jadalni.

INTERNAT ZSP W CZASIE PANDEMII - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka lub pracownika Internatu Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

 • Do internatu mogą wchodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Internat jest wyposażony w środki ochrony i płyny dezynfekujące do rąk i pomieszczeń oraz wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy i wychowankowie internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub wychowanka będącego na terenie internatu niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się ( za pośrednictwem wychowawcy – osoby niepełnoletnie) telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub wychowanek z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Regulamin korzystania ze stołówki przy Zespole Szkół Przyrodniczych prowadzonej przez VIP CATERING

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszystkie osoby spożywające posiłki zakupione na miejscu. Podczas wydawania śniadań i kolacji osoby towarzyszące mają zakaz przebywania na stołówce.
 2. Posiłki są wydawane na miejscu. Mogą być wydane na wynos, ale tylko w pojemnikach jednorazowych zakupionych na miejscu.
 3. Posiłki abonamentowe należy zamawiać u pracownika VIP CATERING na stołówce. Mieszkańcom internatu karta abonamentowa wydawana jest automatycznie z uwzględnieniem całodziennego wyżywienia.
 4. Posiłki abonamentowe są wydawane TYLKO po okazaniu kuponu obiadowego otrzymanego przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty abonamentowej istnieje możliwość wyrobienia duplikatu po wniesieniu opłaty w wysokości 30zł. Uzyskanie duplikatu unieważnia pierwotną kartę abonamentową.
 6. Złożenie zamówienia i odebranie karty obiadowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Korzystający ze stołówki wnoszą opłaty indywidualnie lub ich dożywianie jest opłacane przez MOPR, GOPS lub innych sponsorów.
 8. Płatność za posiłki jednorazowe dokonywane są gotówką.

 Płatności za posiłki abonamentowe są dokonywane gotówką na stołówce lub przelewem do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc na konto

  VIP CATERING  61-808 Poznań ul. Św.Marcin 87

Nr konta:

BZ-WBK 07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

 1. Cena abonamentowa dotyczy osób, które wykupią przynajmniej 50% ilości danego posiłku w miesiącu.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania płatności w terminie, zalegający z płatnością otrzymują upomnienie, a fakt ten jest zgłaszany Kierownikowi Internatu i/lub Wychowawcom Klas.
 3. Nieuregulowanie płatności w terminie nie powoduje wstrzymania wydawania posiłków, ale spowoduje naliczanie ustawowych odsetek, a w przypadku mieszkańca internatu rozpocznie się procedura usunięcia z internatu.
 4. W szczególnych przypadkach, spowodowanych np. chorobą, można zgłaszać zwroty posiłków osobiście lub telefonicznie u Kierownika Internatu lub u Wychowawcy, który informuje Pracowników Stołówki o nieobecności drogą mailową. Odpis następuje od dnia następnego po dniu zgłoszenia i może trwać nie krócej niż 2 dni. W każdym przypadku zgłaszania nieobecności, warunkiem uzyskania odpisu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do pracownika VIP CATERING już po powrocie i odnotowanie faktu nieobecności na karcie obiadowej. Odpisu dokonuje się z należności za miesiąc następny. W czerwcu odpis jest zwracany do 10 lipca w takiej samej formie jakiej była płatność za czerwiec – gotówką lub przelewem.
 5. Istnieje możliwość wy prowiantowania posiłków w przypadku np. wycieczki. Fakt taki należy zgłosić na obiedzie minimum dwa dni wcześniej, a prowiant odebrać w umówionym wcześniej terminie.
 6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 7. Po posiłku naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i stosować się do instrukcji.
 8. Za szkody wyrządzone na stołówce odpowiada sprawca, w przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia odpowiedzialność ponosi uczeń, a straty finansowe pokrywają jego rodzice.
 9. Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.
 10. Wszelkie uwagi i propozycje do menu można zgłaszać do Pracowników Stołówki, Kierownika Internatu i Wychowawców.
 11. W wyjątkowych sytuacjach (np. stan epidemii) należy stosować się do obowiązujących aktualnie wytycznych i przepisów udostępnianych w formie komunikatów i ogłoszeń.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2020r.