Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 12 sierpnia 2020r. do  18 sierpnia 2020r. godz. 15:00  

kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie do Technikum Środowiska w Poznaniu:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile oryginały dokumentów nie zostały  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do TŚ),

– zaświadczenia lekarskiego  zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu z medycyny pracy.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

 Ponadto kandydaci składają:

 • dwa podpisane zdjęcia,
 • kartę zdrowia,
 • oświadczenia wyboru języka obcego,
 • deklarację uczestniczenia w zajęciach nauki religii i wdż
 • ubiegający się o miejsce w internacie składają podanie o przyjęcie (informacje na stronie szkoły w zakładce internat).

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty

w godzinach od 10:00 do 13:00

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Lista osób zakwalifikowanych 2020/2021