Technikum

Kierunki

Technik Agrobiznesu

Technik agrobiznesu – z poszerzeniem zagadnień o agroturystykę oraz prowadzenie pensjonatów i hoteli, możliwość nauki jazdy konnej !!! Na terenie mamy konie. Jako przyszły TECHNIK AGROBIZNESU osiągniesz wiedzę z zakresu:

 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
 • prowadzenie rachunkowości w małych firmach agrobiznesu,
 • obsługi programu związanego z prowadzeniem rozliczania pensjonatów i hoteli,
 • stosowania przepisów formalno – prawnych przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
 • dobierania i stosowania użytkowych programów komputerowych, oraz naukę Business English lub Wirtschaftsdeutsch

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90% ABSOLWENCI TECHNIKUM AGROBIZNESU MAJĄ SZEROKIE MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • własne firmy,
 • gospodarstwa agroturystyczne,
 • prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu i gospodarstwach rolnych,
 • giełdy rolno – spożywcze, giełdy towarowe, jednostki finansowe,
 • działy marketingu i sprzedaży produktów rolnych,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające produkty rolnicze i spożywcze,
 • dziedziczenie ziemi

Swój los powierz profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia !!! Szkoła posiada internat oraz stołówkę Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!! Współpraca ZST z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Każdego roku coraz więcej absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu deklaruje chęć kształcenia na wyższej uczelni. Wielu maturzystów kontynuuje naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zależy nam na podniesieniu poziomu kształcenia i rozbudzeniu zainteresowań naukowych wśród uczniów Technikum Agrobiznesu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Propozycje działań w ramach współpracy:

 1. udział uczniów Technikum Agrobiznesu w ogólnouczelnianych imprezach, takich jak np. „Noc naukowców”, Drzwi otwarte uczelni,
 2. udział uczniów wykładach, konferencjach naukowych i innych zajęciach,
 3. uczestniczenie najlepszych uczniów w pracach studenckich kół naukowych,
 4. możliwość prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej i działań marketingowych przez pracowników Wydziału w naszej szkole.

Wydział Ekonomiczno – Społeczny UP i Zespół Szkół Technicznych wyznaczyli koordynatorów programu ściśle ze sobą współpracujących. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego jest to dr Benedykt Pepliński z Katedry Zarządzania i Prawa, a z Zespołu Szkół Technicznych – mgr Elżbieta Sroka nauczyciel przedsiębiorczości. Przedmioty zawodowe:

 • produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • elementy ekonomii
 • elementy rachunkowości
 • wybrane zagadnienia prawne
 • technika biurowa i komputerowa
 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • ekonomika agrobiznesu
 • marketing w agrobiznesie
 • zarządzanie firmą
 • język obcy w agrobiznesie

Szkoła otoczona jest zielenią, posiada pięknie położone obiekty sportowe. Uczniowie mogą korzystać z internatu, stołówki i baru. Zajęcia prowadzimy na jedną zmianę.

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych – patronat firmy Kuhn i Agromarket Jaryszki Jako przyszły TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych osiągniesz wiedzę z zakresu :

 • Obsługi codziennej maszyn i urządzeń oraz zastosowania zasad konstrukcji maszyn, technologii maszyn oraz podstaw elektrotechniki,
 • stosowania przepisów ruchu drogowego – przygotowanie do prawa jazdy kat B i T, technika jazdy motorowerem oraz motocyklem ( zapewnienie rywalizacji na tym polu rywalizacji z innymi szkołami)
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych,
 • stosowania nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonania czynności regulacyjnych , obsługowych i konserwacyjnych sprzętu rolniczego,
 • wykonywania prac sprzętem rolniczym,
 • wykonania szkiców rysunków urządzeń technicznych,
 • demontowania i montowania zespołów maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykrywania niedomagań sprzętu rolniczego oraz instalacji elektrycznej,
 • motoryzacji – tuningi pojazdów
 • stosowania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, model absolwenta „złota rączka”

ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ PRACUJĄ NA WŁASNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NABYWAJĄC PRAWA DZIEDZICZENIA ZIEMI I KORZYSTAJĄC Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ W:

 • Działach handlowych firm sprzedających sprzęt rolniczy
 • Serwisach naprawczych maszyn rolniczych
 • Firmach technicznej obsługi rolnictwa
 • Własnych przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych itp.

ZDOBYWANE PO SZKOLE UPRAWNIENIA:

 • prawo jazdy kategorii B i T
 • uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych, sieczkarń polowych, pras
 • zbierających, ładowaczy hydraulicznych itd.
 • uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin
 • uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych firm John Deere, Deutz Fahr, Massey Ferguson, Fendt, Claas itp.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90% UCZNIOWIE SZKOŁY OBJĘCI SĄ PATRONATEM:

 • KUHN – MASZYNY ROLNICZE
 • AGROMARKET JARYSZKI
 • PATRONAT MEDIALNY AGROMECHANIKA

Jesteśmy jedyną szkołą techniczną w regionie wielkopolskim przygotowującym w tym zawodzie. Integracja europejska i środki unijne zwiększają zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu techniczno – środowiskowym. ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • prowadzenie własnych gospodarstw rolnych w myśl przepisów Unii Europejskiej i korzystanie z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych,
 • działy handlowe firm sprzedających sprzęt rolniczy,
 • serwisy naprawcze maszyn rolniczych największych producentów sprzętu rolniczego,
 • firmy technicznej obsługi rolnictwa,
 • własne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe itp…

PO TEJ SZKOLE NIE MA BEZROBOTNYCH !!! Przedmioty zawodowe:

 • technologia, mechanika
 • elektronika z automatyką
 • pojazdy
 • maszyny
 • eksploatacja maszyn
 • naprawa pojazdów
 • ekonomika
 • informatyka
 • organizacja działalności gospodarczej
 • praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych

Technik Mechanizacji Rolnictwa:

 • zajęcia w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt rolniczy,
 • kursy i szkolenia specjalistyczne,
 • wycieczki zawodowe do fabryk maszyn rolniczych we Francji i Włoszech,
 • praktyki zawodowe w nowoczesnych serwisach oraz staże zagraniczne

Technik Weterynarii

Absolwent umie między innymi:

 • pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt;
 • wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jako przyszły TECHNIK WETERYNARII osiągniesz wiedzę z zakresu:

 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, prowadzenia hodowli i chowu zwierząt oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania,
 • profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań mięsa,
 • prowadzenia pojazdów w kat. B. i T.,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,

ABSOLWENCI TECHNIKUM WETERYNARII MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w klinikach i lecznicach weterynaryjnych,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w schroniskach, hostelach i hotelach dla zwierząt,
 • w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • w firmach, zakładając własną działalność gospodarczą.

Powierz swój los profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Szkoła posiada internat oraz stołówkę. Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!!

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Absolwent umie między innymi:

 • organizować i wykonywać montaż oraz kontrolę pracy urządzeń,
 • naprawiać systemy do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i
 • ziemi, zapozna się również z elementami budownictwa, energetyki i ekologii.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej
 • dokumentacja techniczna
 • technologia
 • eksploatacja
 • język angielski zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • zajęcia praktyczne

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni, jednak preferowane na terenie Poznania to Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Poznańska. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych,ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w serwisach w/w urządzeń,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Odnawialne Źrodła Energii to perspektywa pracy. Według Ministra rolnictwa, absolwenta naszej szkoły pana Stanisława Kalemby, do 2035 może powstać nawet 200 tys. miejsc pracy czytaj więcej: Nawet 200 tys. miejsc pracy w energetyce odnawialnej.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi fachowcami w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej. Wykwalifikowane osoby mogą także prowadzić własną firmę usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Specjalista w tej dziedzinie może liczyć na wysokie zarobki i pewną pracę! W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku.

Technik Hodowca Koni

NOWY KIERUNEK – od września 2024 !