Technikum

Rekrutacja

16.08.2022r.

https://zsppoznan.pl/wp-content/uploads/2022/08/RPP060b-ru-Lista-dzieci-zakwalifikowanych-do-opublikowania.pdf

02.08.2022 r.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje:

 • Wniosek (w formie elektronicznej lub papierowej) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. (do godziny 15:00)
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły i o potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. (do godziny 15:00)
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r. (godzina 10.00)
 • W terminie od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. (do godziny 15:00), w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Do dokumentów należy załączyć dwa podpisane zdjęcia
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2022 r. (do godz. 13.00)
 • Ogłoszony harmonogramuwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w  150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie  130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-nr-110.1.5.2022-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-27-stycznia-2022-r.pdf

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-klasy-wstepne.pdf

Wykaz przychodni medycyny pracy

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf