Technikum

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla obcokrajowców:

Wnioski o przyjęcie do ZSP mogą składać wyłącznie uczniowie którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej w Polsce i przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wnioski wypełniane są drogą elektroniczną przez system NABÓR i składane w szkole pierwszego wyboru. Do wniosków dołącza się najpierw kopie świadectwa i wyników egzaminów, a następnie oryginały.

Młodzież kończąca szkołę na Ukrainie, składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu (tłumaczenia poświadczone notarialnie: zaświadczenie o miejscu zameldowania, karta szczepień profilaktycznych, akt urodzenia, załącznik do świadectwa o zasadniczym ogólnym wykształceniu średnim i ostatnie świadectwo o zasadniczym wykształceniu średnim oraz kopia paszportu). Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor placówki po 15.08.2023 r.

od 15 maja 2023 r.do 16 czerwca 2023 r. 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

23 czerwca 2023 r.    

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3 lipca 2023 r.            

Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty

6 lipca 2023 r.            

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi
na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

17 lipca 2023 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

24 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca

od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie
do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2023/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20232024/

Wykaz przychodni medycyny pracy