O szkole

RODO

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

ul. Golęcińska 9

60-626 Poznań

Reprezentowany przez Dyrektora mgr Andrzeja Kabacińskiego, zwanego dalej Administratorem;.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

mgr inż. Tomasz Napierała

e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  w przypadku rekrutacji na stanowisko
  art. 6 ust1. pkt a) RODO:
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  w przypadku zawarcia umowy 
  art. 6 ust1. pkt b) RODO:
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  oraz
  art. 6 ust1. pkt c) RODO:
  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom – Firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora oraz niektórym pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – jednostki nadzorczej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (proces edukacji, umowa, rekrutacja) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy. W przypadku pracowników jest to okres 50 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu edukacji, zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.